fbpx
Bez kategorii

Regulamin rozdania kosmetyków z okazji Dnia Matki

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin rozdania kosmetyków z okazji z Dnia Matki zwany dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu.

2. Organizatorem nagród w rozdaniu – dalej również jako „Konkurs” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 11 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest firma Body Boom

4. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 21 maja 2023 r.

4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 21 maja 2023 r.

5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

a. odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone na profilu Zdrowego Zdrowia na Instagramie;

b. zaobserwuje profil Zdrowego Zdrowia na Instagramie.

c. przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tylko raz

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe na profilu Zdrowego Zdrowia na Instagramie

5. Odpowiedzi które wpłyną do Organizatora po terminie 21 maja 2023 r. nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe. Nagrodzona zostanie wypowiedź charakteryzująca się kreatywnością.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie go w relacji na Instagramie.

§ 5. NAGRODA

1. W konkursie ogłoszenie zwycięzcy następuje w dniu 22 maja 2023 r.

2. W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców.

3. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są zestawy kosmetyków dla mam z firmy Body Boom.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej niezwłocznie po jego wyłonieniu. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni nadesłać w wiadomości prywatnej do Organizatora dane niezbędne do wysyłki książki (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

5. Za wysyłkę nagród odpowiada fundator.

§ 6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Wydawnictwo M Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych jest Organizator.

2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.zdrowezdrowie.pl

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem przez mail: redakcja@zdrowezdrowie.pl

5. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.