fbpx
Bez kategorii

Regulamin rozdania książki “Otyłość brzuszna”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin konkursowego rozdania książki “Otyłość brzuszna” dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu.

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Podziel się z nami zdrowym przepisem! ” – dalej również jako „Konkurs” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 11 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs trwa od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 4 marca r.

4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 3 marca 2021.

5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

a. odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone na profilu Zdrowego Zdrowia na Instagramie;

b. polubi profil Zdrowego Zdrowia na Instagramie.

c. przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tylko raz

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe na profilu Zdrowego Zdrowia na Instagramie

5. Odpowiedzi które wpłyną do Organizatora po terminie 30 maja 2018 r. nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Uczestnik Konkursu (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) poprzez zgłoszenie się do konkursu (zamieszczenie komentarza na profilu Zdrowego Zdrowia pod postem konkursowym) oświadcza, iż:

– Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe , które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;

– udziela Organizatorowi  nieodpłatnej zgody na opublikowanie na portalu zdrowezdrowie.pl swojej odpowiedzi konkursowej zawierającej autorski przepis w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu;

– udziela Organizatorowi i Głównemu Partnerowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (przepisu);

– wyraża zgodę aby jego praca konkursowa (przepis zamieszczony w komentarzu) zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

§ 4. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe. Nagrodzona zostanie wypowiedź charakteryzująca się kreatywnością, wyróżniająca się zakresem wiedzy zdrowotnej.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie go w relacji na Instagramie.

§ 5. NAGRODA

1. W konkursie ogłoszenie zwycięzcy następuje w dniu 4 marca 2021 r.

2. W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców.

3. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są egzemplarze książki “Otyłość brzuszna” oraz publikacje ich przepisu na portalu zdrowezdrowie.pl.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej e niezwłocznie po jego wyłonieniu. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni nadesłać w wiadomości prywatnej do Organizatora dane niezbędne do wysyłki książki (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

5. Książki zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez laureatów.

§ 6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Wydawnictwo M Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych jest Organizator.

2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.zdrowezdrowie.pl

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem przez mail: redakcja@zdrowezdrowie.pl

5. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz