fbpx
ARTYKUŁ PARTNERA

Regulamin rozdania Zdrowe Zdrowie Boxa z książką “Ach, ten Cukier!”

 • 1. WSTĘP
 1. Niniejszy regulamin rozdania Zdrowe Zdrowie Boxa z książką “Ach, ten Cukier!” – dalej jako „Regulamin” określa warunki przebiegu i wyłonienia zwycięzcy rozdania.
 2. Organizatorem rozdania Zdrowe Zdrowie Boxa z książką “Ach, ten Cukier!” – nazywanego dalej również jako „Rozdanie” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Słowackiego 1/6 31-159, NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Rozdanie trwa od dnia 2 września 2020 r. do dnia 6 września 2020 r.
 4. Do Rozdania można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 6 września 2020 r.
 5. Z rozdania wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 

 • 2. ZASADY PRZEPROWADZENIA ROZDANIA
 1. Organizator zleca właścicielce konta @niekoniecznie_dietetycznie na portalu Instagram p. Annie Regule zamieszczenie postu konkursowego. Post zawiera w szczególności informacje co do: czas trwania; liczby osób, które mogą wygrać, zasad prawidłowego zgłoszenia.
 2. W celu wzięcia udziału w Rozdaniu Uczestnik powinien: (1) obserwować konta instagramowe @zdrowezdrowie i @niekoniecznie_dietetycznie; (2) w komentarzu pod postem konkursowym udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w poście; (3) polubić 3 ostatnie posty @niekoniecznie_dietetycznie; (4) zaprosić do udziału 2 osoby nie będące kontami marek lub osób publicznych.
 3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Rozdaniu tylko jeden raz.
 4. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – 6 września 2020 r.
 5. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie otwarte, Organizator i p. Anna  Reguła wybierze najlepszą Odpowiedź w liczbie 1. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 6. Laureatowi zostanie przyznana nagroda w postaci Zdrowe Zdrowie Boxa No. 1 – “Ach, ten cukier” Anna Reguła.
 7. Termin wyłonienia laureata Rozdania – 7 września 2020 r.
 8. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem relacji na story @niekoniecznie_dietetycznie oraz wiadomości prywatnej.
 9. Laureat ma 7 dni na nadesłanie adresu do wysyłki. W przypadku nie nadesłania adresu w terminie – nagroda przepada i zostaje wyłoniony nowy zwycięzca.
 10. Box zostanie wysłany do Laureata pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w odpowiedzi na wiadomość prywatną informującą o zakwalifikowaniu do Testów, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.

 

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz