fbpx
Bez kategorii

Regulamin testowania nutrikosmetyku ANWEN

 • 1. WSTĘP
 1. Niniejszy regulamin testowania nutrikosmetyku ANWEN – dalej jako „Regulamin” określa warunki naboru i przebiegu testów nutrikosmetyku ANWEN
 2. Organizatorem testowania nutrikosmetyku ANWEN – nazywanego dalej również jako „Testy” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 11 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Testy trwają od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 23 lutego 2020 r.
 4. Do Testów można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 23 lutego 2020 r.
 5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 

 • 2. ZASADY PROWADZENIA ETAPU REKRUTACJI DO TESTÓW
 1. Organizator zamieszcza na stronie internetowej zdrowezdrowie.pl ogłoszenie o Testach. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje co do: czas trwania etapu Rekrutacji; liczbę osób, które mogą zostaną wyłonione na etapie Rekrutacji i co za tym idzie, mogą wziąć udział w Teście; nazwę i opis Produktu, które można wygrać na danym etapie Rekrutacji
 2. W celu wzięcia udziału w etapie Rekrutacji Uczestnik powinien: (1) wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod ogłoszeniem o Testach; (2) udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte stanowiące integralną część formularza zgłoszeniowego: (dalej: „Odpowiedź”); (3) udzielić odpowiedzi na pytanie dodatkowe stanowiące integralną część formularza zgłoszeniowego (4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zgodnie z Polityką Prywatności; (5) wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin (6) wyrazić zgodę na Newsletter (7) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
 3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w etapie Rekrutacji do Testów tylko jeden raz.
 4. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – 23 lutego 2020 r.
 5. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie otwarte, Organizator wybierze najlepsze Odpowiedzi w liczbie 10. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 6. Laureatami etapu Rekrutacji czyli Testerami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście, zostaną Uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. Nagrody – Produkty zostaną przyznane Testerom po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 7. Termin wyłonienia Testerów – 28 lutego 2020 r.
 8. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Testów za pośrednictwem prywatnej wiadomości na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Testerzy mają 7 dni na odpowiedź na maila informującego o zakwalifikowaniu do Testów z podaniem adresu wysyłki produktu.
 10. Produkty zostaną wysłane do poszczególnych Testerów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Testera w odpowiedzi na maila informującego o zakwalifikowaniu do Testów, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testera o wygranej.
 11. W przypadku niepodjęcia przez Testera Produktów w terminie 7 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testera, prawo do nagrody wygasa.
 12. W Teście biorą udział wyłącznie Testerzy wyłonieni na etapie Rekrutacji.
 13. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testera Produktów i podzieleniu się z Organizatorem wrażeniami Testera z używania Produktów. W tym celu Tester otrzyma za pośrednictwem prywatnej wiadomości na podany adres mailowy powiązany z kontem w Zdrowym Klubie  – zgodnie z zasadami przebiegu danego Testu, link do ankiety wynikowej, którą zobowiązany jest wypełnić do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o Teście (dalej: „Ankieta Wynikowa”);
 14. Ankieta Wynikowa może zawierać pytania zamknięte, otwarte oraz wielokrotnego wyboru, a także miejsce na umieszczenie swojej opinii o testowanych Produktach, którą Tester zobowiązany jest zamieścić wraz z odpowiedziami na pytania Ankiety Wynikowej (dalej: „Opinia”).
 15. Termin nadsyłania Opinii – 6 kwietnia 2020 r.

 

 • 3. LICENCJA
 1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez nią na etapie Rekrutacji; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w etapie Wyboru; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Tester niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii zamieszczonej przez nią w ramach Testu; (ii) Opinia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Teście; (iv) Opinia nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Z chwilą odbioru Produktu Tester udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Odpowiedzi, zaś z chwilą zamieszczenia Opinii w formularzu, Tester udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Opinii, dalej łącznie: „Utwory”, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony z 10-letnim terminem wypowiedzenia, na następujących polach eksploatacji: (1) utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów; (3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych; (4) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.; (5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.
 4. Tester wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworów bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – Testera, jeśli ma zastosowanie.

 

 • 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Testów odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestników jest Organizator.
 3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Testów, przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.3. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Formularz zgłoszeniowy obsługiwany jest przez FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. Jej polityka prywatności znajduje się na stronie https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/
 5. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Testerów zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. Po dokonaniu wysyłki nagród, dane o których mowa powyżej, zostają natychmiast usunięte.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności. W celu realizacji praw – napisz do testy@zdrowezdrowie.pl

 

 • 5. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. Organizator udostępnia Testerom usługę polegającą na możliwości wzięcia udziału w etapach Rekrutacji i Testach poprzez przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej zdrowezdrowie.pl
 2. Korzystanie z Usługi wymaga od Testera spełnienia następujących wymagań technicznych: (i) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, a także posiadającego obsługę plików cookies oraz JavaScript; (ii) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt (i) powyżej, najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej; oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Testerom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka.
 4. Wyrażenie zgody na związanie Testera postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem przez Testera i Organizatora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawierana jest do momentu wykonania Usługi.
 5. W zakresie reklamacji dotyczących Usługi odpowiednie zastosowania znajda postanowienia § 6 poniżej.

 

 • 6. REKLAMACJE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W celu skontaktowania się z Organizatorem lub złożenia reklamacji dotyczących etapu Rekrutacji lub Testu, Organizator podaje następujące dane kontaktowe: (1) adres email Organizatora: testy@zdrowezdrowie.pl, lub formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie Internetowej; (3) adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków, z dopiskiem o treści: „Zdrowy Klub – Nutrikosmetyk ANWEN”.
 3. Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na nr lub adres podany w reklamacji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w etapach Rekrutacji lub Testach Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Testerów, którzy: (1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; (2) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub różne adresy poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Testerów; (3) jeżeli w stosunku do ich Odpowiedzi lub Opinii zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw, w tym praw autorskich; (4) nie mają ukończonych 18 lat lub pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski; (5) podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakichkolwiek inny sposób na jej działania.

 

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz