fbpx
Bez kategorii

Regulamin konkursu “Podziel się z nami zdrowym przepisem!”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin konkursu „Podziel się z nami zdrowym przepisem! ” – dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu „Podziel się z nami zdrowym przepisem! ”.

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Podziel się z nami zdrowym przepisem! ” – dalej również jako „Konkurs” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 11 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs trwa od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.

4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 30 maja2018 r.

5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

a. odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym załączonym do książek z serii Smaki Zdrowia;

b. dokona zakupu książki z serii Smaki Zdrowia;

c. wyśle formularz zgłoszeniowy do Organizatora do dnia 30 maja 2018 r., przy czym wiążąca będzie data wpływu przesyłki na adres Organizatora;

d. przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tyle razy, ile sztuk książek zakupił, przy czym każdorazowo Uczestnik spełni wymagania określone w ust.1 powyżej.

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się dzień wpływu przesyłki pocztowej zawierającej zgłoszenie na adres Organizatora.

5. Odpowiedzi które wpłyną do Organizatora po terminie 30 maja 2018 r. nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.

  1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Uczestnik Konkursu (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu (pracy konkursowej) oświadcza, iż:

– Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych (zdjęć, opisów, tytułów), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;

– wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;

– udziela Organizatorowi i Głównemu Partnerowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu;

– udziela Organizatorowi i Głównemu Partnerowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (fotografii oraz ich opisów, tytułów) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został w całości lub w jego dowolnych fragmentach utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono;

g. rozpowszechnianie utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne udostępniania, wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtwarzania, nadawania i reemitowania, oraz w sieciach telekomunikacyjnych;

h. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

– wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

§ 3. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Rejestracja Uczestników Konkursu następuje za pomocą formularza zamieszczonego w książkach serii Smaki Zdrowia, poprzez podanie własnych, prawdziwych danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.

2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika lub zgłoszenia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

§ 4. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa pięcioosobowa Komisja powołana przez Organizatora.

2. Komisja wyłoni Zwycięzcę Konkursu na podstawie oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe. Nagrodzona zostanie wypowiedź charakteryzująca się kreatywnością, wyróżniająca się zakresem wiedzy zdrowotnej.

3. Komisja działa kolegialnie. Posiedzenia Komisji jest niejawne. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez jej Przewodniczącego.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej pisemnie na adres wskazany w formularzu konkursowym.

§ 5. NAGRODA

1. W konkursie „Podziel się z nami zdrowym przepisem! ” ogłoszenie zwycięzcy następuje w dniu 20 czerwca 2018 r.

2. W konkursie wyłonionych zostanie 7 zwycięzców.

3. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są vouchery na diety w serwisie DietMap.pl o wartości 89 złotych każdy.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pisemnie niezwłocznie po jego wyłonieniu. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni odesłać na adres Organizatora wypełnionego formularza zawierającego dane wskazane w ust. 5 poniżej. W razie braku odesłania formularza z danymi pozwalającymi na przekazania nagrody, zwycięzca traci do niej prawa a Organizator jest uprawniony do powtórzenia procedury wyboru zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.

5. Organizator zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody dla zwycięzców w wysokości 10%. Warunkiem przekazania zwycięzcy nagrody jest podanie Organizatorowi następujących danych pozwalających na rozliczenie podatkowe nagrody:

a adres zamieszkania;

b. właściwy Urząd Skarbowy zwycięscy oraz jego adres;

c. numer identyfikacji podatkowej zwycięzcy;

W razie braku odesłania formularza z danymi pozwalającymi na przekazania nagrody, zwycięzca traci do niej prawa a Organizator jest uprawniony do powtórzenia procedury wyboru zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.

6. Vouchery zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany wcześniej przez osobę nagrodzoną w Konkursie.

§ 6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Wydawnictwo M Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych jest Organizator.

2. Zwycięzca Kokursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.zdrowezdrowie.pl

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem przez mail: redakcja@zdrowezdrowie.pl

5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Wydawnictwa M Sp. z o.o.

6. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz