fbpx
Bez kategorii

Regulamin konkursu “Dziel się zdrowiem!”

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1. WSTĘP
 1. Niniejszy regulamin konkursu „Dziel się zdrowiem!” – dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu „Dziel się zdrowiem!”.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Dziel się zdrowiem!” – dalej również jako „Konkurs” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 11 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, kapitał zakładowy 1 138 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 3. Konkurs trwa od dnia 27 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 3. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.
 4. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 5. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która:
 2. przedstawi Pracę Konkursową w postaci przepisu na zdrową potrawę rodzinną na jednym z formularzy zgłoszeniowych: w formie papierowej rozdawanym na 21. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie (27-29.10.2017) a w formie elektronicznej dostępnych na stronach:  www.zdrowezdrowie.pl oraz www. TwojeZdrowie.rmf24.pl.
 3. wrzuci formularz zgłoszeniowy do specjalnie przygotowanej urny podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na stoisku Wydawnictwa M lub wypełni go na stronach wymienionych w pkt. 1a.
 4. zaakceptuje niniejszy Regulamin Konkursu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, przy czym każdorazowo spełni wymagania określone w ust.1 powyżej.
 6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się moment złożenia Pracy Konkursowej.
 8. Prace, które wpłyną do Organizatora po terminie 31 grudnia 2017 r. nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.
 9. Z chwilą złożenia Pracy Konkursowej Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej. Przeniesienie praw jest nieodpłatne i następuje na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz zorganizowania ewentualnej wystawy lub publikacji pokonkursowej, w tym w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
 10. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wszelkimi dowolnie obranymi technikami i bez żadnych ograniczeń ilościowych, w tym wytwarzania egzemplarzy utworów, a także zwielokrotniania i utrwalania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, Blue Ray, CD, DVD, DAT, MPEG2, MPEG4, oraz techniką cyfrową, wprowadzenia do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, w tym video, dysków audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, w postaci artykułu w czasopiśmie, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej Umowy nośniku;
 11. wykorzystania Pracy Konkursowej w celu jej publikacji w komplikacjach, zbiorach lub samodzielnie, oraz prawo o decydowaniu o jej zestawieniu z innymi utworami;
 12. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów, rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych technikami, o których mowa powyżej) w tym w postaci wydawnictw drukowanych, wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach zbiorowych typu elektronicznych baz danych, drukiem, w postaci ebooka, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej Umowy nośniku
 13. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób, niż wskazany w pkt. b) – publicznego odtwarzania, wykonywania lub nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 14. wykorzystanie utworów do celów informacyjnych, reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych, w tym do produkcji przedmiotów i wszelkiego rodzaju wyrobów wprowadzanych do obrotu i sprzedaży,
 15. wykorzystanie utworów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych (w tym z wykorzystaniem systemów CDMA, HSPA, HSDPA, UMTS, LTE, GSM) oraz w związku z usługami telekomunikacyjnymi,
 16. wykorzystanie i przetworzenie utworów, jego warstw w sposób dowolny, w tym także poprzez wszelkiego rodzaju techniki animacji,
 17. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworów, bez naruszania istoty treści merytorycznej, w szczególności prawo do modyfikacji zawartości utworów dla wykorzystania ich jako Instrukcji obsługi, opisu technicznego itp.,
 18. prawo do wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
 19. publiczne udostępnienie utworów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting,
 20. rozpowszechnianie utworów w ramach systemów tzw. odpłatności-za-pokaz (pay-per-view) oraz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu „niemal na żądanie” NVOD (near video-on-demand), lub abonamentu na żądanie (near subscription-on-demand), tj. udostępnianie utworu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym,
 21. publiczne rozpowszechnianie, w tym sprzedaż, najem lub dzierżawa utworów lub ich kopii,
 22. dokonywanie opracowań utworów.

 

 1. Na warunkach analogicznych do określonych w punkcie 6. Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie prawo do decydowania o sposobie udostępnienia Pracy Konkursowej, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu, decydowania o udostępnieniu w całości lub w wybranej części. Jednocześnie Uczestnicy oświadczają, iż wykorzystanie Pracy Konkursowej do celów wydania Prac Konkursowych oraz wykorzystanie zgodne z przeniesionymi na Organizatora prawami nie będzie naruszało ich autorskich praw osobistych.

 

 • 3. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 1. Rejestracja Uczestników Konkursu następuje za pomocą formularza rozdawanego podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie lub umieszczonego na stronach wymienionych w §2, pkt. 1a, poprzez podanie własnych, prawdziwych danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika lub zgłoszenia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Organizatorów terminie.
 • 4. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa pięcioosobowa Komisja powołana przez Organizatora.
 2. Komisja wyłoni Zwycięzców Konkursu na podstawie oceny Prac Konkursowych. Nagrodzone zostaną prace, które będą najlepiej spełniać kryteria w zakresie zdrowego odżywiania postawione przez konsultanta dietetyka.
 3. Komisja działa kolegialnie. Posiedzenia Komisji jest niejawne. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez jej Przewodniczącego.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej pisemnie na adres wskazany w formularzu konkursowym.
 • 5. NAGRODA
 1. W konkursie „Dziel się zdrowiem” ogłoszenie zwycięzcy następuje w dniu 15 lutego 2017 r.
 2. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu będą
 3. umieszczenie Pracy Konkursowej w publikacji książkowej
 4. 3 egzemplarze publikacji wymienionej w pkt 2a.
 5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pisemnie niezwłocznie po jego wyłonieniu. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni odesłać na adres Organizatora wypełnionego formularza zawierającego dane wskazane w ust. 5 poniżej. W razie braku odesłania formularza z danymi pozwalającymi na przekazania nagrody, zwycięzca traci do niej prawa a Organizator jest uprawniony do powtórzenia procedury wyboru zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.
 6. Organizator zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody dla zwycięzców w wysokości 10%. Warunkiem przekazania zwycięzcy nagrody jest podanie Organizatorowi następujących danych pozwalających na rozliczenie podatkowe nagrody:

a adres zamieszkania;

 1. właściwy Urząd Skarbowy zwycięscy oraz jego adres;
 2. numer identyfikacji podatkowej zwycięzcy.

W razie braku odesłania formularza z danymi pozwalającymi na przekazania nagrody, zwycięzca traci do niej prawa a Organizatorzy jest uprawniony do powtórzenia procedury wyboru zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.

 

 • 6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Wydawnictwo M Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.
 • 7. DANE OSOBOWE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro­nie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Organizator informuje Uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu przesyłania Uczest­nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych przeprowadzanych przez Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.
 3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.klubpdp.pl
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem przez mail: bok@klubpdp.pl
 5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Wydawnictwa M Sp. z o.o.
 6. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz