fbpx
Bez kategorii

Regulamin konkursu “Wygraj dietę!”

REGULAMIN KONKURSU

§1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin konkursu „Wygraj dietę” – dalej jako „Regulamin” określa warunki uczestnictwa i prowadzenia konkursu „Wygraj dietę”.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „Wygraj dietę” – dalej również jako „Konkurs” – jest Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 11 NIP: 677-005-03-56, REGON 351503284, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121018, kapitał zakładowy 1 138 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od dnia 27 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Do konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania, jednak nie później niż w dniu 30 listopada 2017 r.
 5. Z konkursu wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa M Sp. z o.o., a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

 

 • odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym załączonym do książek z serii Smaki Zdrowia;
 • dokona zakupu książki z serii Smaki Zdrowia podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (27-29.10.2017);
 • wrzuci formularz zgłoszeniowy do specjalnie przygotowanej urny podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na stoisku Wydawnictwa M lub prześle go do Organizatora do dnia 30 listopada 2017 r., przy czym wiążąca będzie data wpływu przesyłki na adres Organizatora;
 • zaakceptuje niniejszy Regulamin Konkursu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

2. Każdy Uczestnik Konkursu w trakcie jego trwania może wziąć w nim udział tyle razy, ile sztuk książek zakupił, przy czym każdorazowo Uczestnik każdorazowo spełni wymagania określone w ust.1 powyżej.

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Za chwilę przystąpienia do Konkursu uznaje się moment wrzucenia formularza zgłoszeniowego do urny lub dzień wpływu przesyłki pocztowej zawierającej zgłoszenie na adres Organizatora.

5. Odpowiedzi które wpłyną do Organizatora po terminie 30 listopada 2017 r. nie będą brały udziału w wyłonieniu zwycięzcy.

§ 3. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 1. Rejestracja Uczestników Konkursu następuje za pomocą formularza zamieszczonego w książkach serii Smaki Zdrowia, będących w sprzedaży podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, poprzez podanie własnych, prawdziwych danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika lub zgłoszenia potrzeby ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

 

§ 4. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa pięcioosobowa Komisja powołana przez Organizatora.
 2. Komisja wyłoni Zwycięzcę Konkursu na podstawie oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe. Nagrodzona zostanie wypowiedź charakteryzująca się kreatywnością, o zabarwieniu emocjonalnym, wyróżniająca się formą, zakresem wiedzy zdrowotnej lub konstrukcją lingwistyczną.
 3. Komisja działa kolegialnie. Posiedzenia Komisji jest niejawne. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez jej Przewodniczącego.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej pisemnie na adres wskazany w formularzu konkursowym.

 

§ 5. NAGRODA

 1. W konkursie „Wygraj dietę” ogłoszenie zwycięzcy następuje w dniu 15 grudnia 2017 r.
 2. W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców oraz 20 osób wyróżnionych.
 3. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są:

 

 • Konsultacja dietetyczna wraz z opracowaniem indywidualnej diety przez Małgorzatę Różańską o wartości 300 złotych;
 • Konsultacja dietetyczna wraz z opracowaniem indywidualnej diety przez Annę Kowalczyk o wartości 300 złotych;
 • Konsultacja dietetyczna wraz z opracowaniem indywidualnej diety przez Mikołaja Choroszyńskiego o wartości 300 złotych.

4. Osoby wyróżnione otrzymają vouchery na diety w serwisie DietMap.pl o wartości 89 złotych każdy.

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pisemnie niezwłocznie po jego wyłonieniu. W celu odbioru nagrody zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni odesłać na adres Organizatora wypełnionego formularza zawierającego dane wskazane w ust. 5 poniżej. W razie braku odesłania formularza z danymi pozwalającymi na przekazania nagrody, zwycięzca traci do niej prawa a Organizator jest uprawniony do powtórzenia procedury wyboru zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.

6. Organizator zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody dla zwycięzców w wysokości 10%. Warunkiem przekazania zwycięzcy nagrody jest podanie Organizatorowi następujących danych pozwalających na rozliczenie podatkowe nagrody:

a. adres zamieszkania;

b. właściwy Urząd Skarbowy zwycięscy oraz jego adres;

c. numer identyfikacji podatkowej zwycięzcy.

W razie braku odesłania formularza z danymi pozwalającymi na przekazania nagrody, zwycięzca traci do niej prawa a Organizator jest uprawniony do powtórzenia procedury wyboru zwycięzcy spośród pozostałych zgłoszeń.

7. Vouchery zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany wcześniej przez osobę wyróżnioną w Konkursie.

§ 6. REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora: Wydawnictwo M Sp. z o.o., ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przeciwko Wydawnictwo M Sp. z o.o. w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Nagrodzony Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wygranej.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro­nie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Organizator informuje Uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu przesyłania Uczest­nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych przeprowadzanych przez Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i miejscowości, z której pochodzi na stronach internetowych Organizatora.
 3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. W przypadku zmian w regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.zdrowezdrowie.pl
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem przez mail: redakcja@zdrowezdrowie.pl
 5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Wydawnictwa M Sp. z o.o.
 6. Przystąpienie do Konkursu wymaga akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zdrowe Zdrowie

Promujemy zdrowy styla życia, który prowadzi do lepszego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i psychicznego i duchowego. Dostarczamy wiedzy podpartej autorytetami dotyczącej utrzymania kondycji fizycznej i zdrowego odżywiania.

Skomentuj

Zostaw komentarz